Профил на купувача

Събиране на оферти с обява чл.20, ал.3

26.05.2017 02:09:00

20170529-OB-4 - Избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на масивна сграда в УПИ І, кв.25 по плана на с.Пролеша, община Божурище“

Открита процедура

21.12.2016 14:54:00