Друга информация

Документи
Обявление до АОП за невъзлагане по Обособени позиции 6 и 7 2020-02-12 14:41:24 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка по обособени пизиции 1, 2, 3, 4, 5 и 8 2020-01-10 14:27:32 Изтеглете файл
Обявление до АОП за невъзлагане по Обособени позиции 9 и 10 2019-12-12 10:08:47 Изтеглете файл
Съобщение за отваряне на Плик "Предлагани ценови параметри" 2019-11-12 17:03:24 Изтеглете файл